"V-am chemat ca să vă scoatem din statistică, şi ca să vă ajutăm să uitaţi de amara voastră fericire numărată sau mai degrabă de numărul vostru de ordine din acel spaţiu, din acel hău în care aţi pătruns. V-am chemat să vă aducem într-un spaţiu închis, dar unde lucrurile nu se numără, unde nu există comutativitate, şi unde fiecare lucru este ceea ce este, în aşa fel încât oamenilor de aci le-a plăcut să vadă fiinţă şi vrere până şi în lucruri şi pietre, spunând: "Căci şi muntele că-i munte, încă are doruri multe".
V-am chemat ca să vă redeşteptăm dorurile ... "
Primul poem filosofic - Constantin Noica

duminică, 7 august 2011

Filosofia în Grecia Antică (1) - Epoca presocratică

Motto: „Omul este o coincidență a naturii. Coincidența este o continuare a logicii. Baza logicii o găsim în nevoia de a critica și analiza.”

Începuturile filosofiei europene se caracterizează printr-o complexitate deosebită în ceea ce privește preocupările primilor mari gânditori ai lumii. Epoca presocratică, fiind definită prin orientarea ontologică, pune în prim plan cunoașterea realității înconjurătoare promovată într-un spirit animat de tendințe obiective. Problema esențială a primilor gânditori consta în aflarea unei explicații îndestulătoare a permanentelor procese de schimbare ce dau mereu alt conținut și altă înfățișare realității. Astfel, ontologia presocraticilor gravitează, în principal, în jurul problemei principiului prim, fie el conceput sub forma materiei inițiale, a corpusculilor materiali, a spermatei, a homoiomerilor sau a atomului. Astfel, ia naștere prima vârstă a gândirii grecești, cunoscută și sub denumirea de „vârstă cosmologică”, întrucât filosofii își pun întrebări referitoare la originea și evoluția realității fizice.

O altă caracteristică definitorie pentru epoca presocratică o reprezintă raportul dintre unitate și diversitate, comun tuturor presocraticilor. În această privință, soluția la care recurg gânditorii acestei epoci este reducerea diversității la unitate – lucrurile și fenomenele sunt doar transformări trecătoare, manifestări momentane ale unei unități originare comune. Problema filosofică a transformării și a schimbării din realitate conține o contradicție pe care gândirea greacă o va împărți în două soluții extreme: 1) reală este numai existența, în timp ce devenirea nu este decât o aparență (Parmenide din Eleea) și 2) reală este numai devenirea, în timp ce existența nu este decât o aparență (Heraclit din Efes). Această opoziție se dovedește a fi momentul culminant al gândirii presocratice, întrucât atrage după sine o serie de alte concepții-sinteze menite să aducă la un loc cele două opinii total antagonice. Perioada se dovedește a fi prielnică lărgirii orizontului filosofic pe baza contradicțiilor apărute între marii gânditori precum cei menționați mai sus. Evoluția filosofiei în epoca presocratică certifică, astfel, principiul hegelian teză-antiteză-sinteză.

În cele ce urmează, vom analiza principalele concepții filosofice ale epocii, comentându-le, în încercarea de a oferi o imagine cât mai amplă asupra începutului filosofiei grecești.

După cum am afirmat mai sus, problematica principiului prim este esențială pentru conturarea definiției concepțiilor presocraticilor. Astfel, trebuie lămurit sensul acestui concept: principiul prim este definit ca fiind fondul material comun din care pot fi derivate toate lucrurile și fenomenele, din care acestea se nasc și în care mor. Altfel spus, principiul prim desemnează relația dintre ceea ce rămâne permanent din ceea ce permanent trece.

Părintele acestui mod de filosofare este Thales din Milet, datorită căruia ia naștere logosul în Grecia Antică. Conform acestuia, principiul prim este echivalent cu apa. Prin urmare, tot ceea ce există reprezintă doar o manifestare trecătoare a apei. Aristotel îi va susține teoria, într-un mod relativ, ce-i drept, ceva mai târziu, afirmând că pentru întreținerea vieții universale apa este o hrană de neînlocuit.

Desființând teoria lui Thales, Anaximandru susține că principiul prim nu mai este o materie concret determinată, ce intră în experiența sensibilă. Astfel, el lansează noțiunea de apeiron, ca materie infinită cantitativ și indefinită calitativ. Apeironul conține în sine, într-un amestec indecis, toate calitățile, care devin reale separându-se din amestecul primar al apeironului, acțiune ce se petrece în urma luptei contrariilor. În acest fel, apeironul devine un concept abstract al gândirii. Faptul că toate existențele iau naștere prin desprinderea din unitatea primordială a apeironului, și că acestea se limitează una pe cealaltă, este conceput drept un „păcat”, care poate fi ispășit doar prin întoarcerea la origini.

O altă teorie a principiului prim este dată de Anaximene, care îl identifică cu aerul. Conform acestuia, sufletul este de natură aeriană, fapt ce întreține și pune lumea în mișcare.

Având în vedere cele prezentate anterior, se pot stabili primele concluzii: nașterea filosofiei grecești este înfățișată ca un proces de trecere de la reprezentarea mitică la explicația logică, de la mythos la logos. Acest fapt este certificat de faptul că primii gânditori greci au utilizat ca și fundament al concepțiilor lor mitologia. Mitul va dispune dintotdeauna de anumite resurse și posibilități pentru viața spirituală a lumii grecești antice. La hotarul atât de incert dintre mythos și logos a luat naștere primul concept filosofic al gândirii grecești, acela de arhé, iar prin cei trei mari milezieni (Thales, Anaximandru și Anaximene), filosofia greacă s-a născut desprinzându-se de reprezentarea mitică a universului. Revitalizarea mitului va apărea, însă, la pitagoreici, care consideră că expresia concentrată a tuturor acestor laturi o reprezintă numărul.

Reprezentantul lor, Pitagora, inițiază teoria conform căreia, prentru ca sufletul să se întoarcă la adevărata lui origine, de natură divină, trebuie să ne folosim de cultivarea științelor, îndeosebi a matematicii, muzicii și astronomiei. Numărul este conceptul care, în viziunea lui, poate curăța sufletul de păcatul originar. Perfecțiunea numărului se exprimă sensibil, prin muzică și armonia lumii, drept pentru care susținătorii acestei teorii recomandă ascultarea muzicii și contemplarea cosmosului, dând naștere unui curent religios de inspirație orfică.

În acest caz, apare o nouă teorie privind definirea principiului prim, identificat fiind cu numărul, adică ordinea, care reprezintă însăși substanța realității. Fiind alcătuit din opozițiile limitat-nelimitat, par-impar, unitate-multiplicitate, drept-stâng, bine-rău, pătrat-dreptungi, numărul capătă și o semnificație morală, și anume aceea că limitatul indică ordinea și perfecțiunea (adică binele), și răul, pe de cealaltă parte. Astfel, pitagoreicii devin precursori ai dualismului. În imaginea lor despre univers, între focul central, identificat cu scaunul lui Zeus, și limita extremă a universului – cerul stelelor fixe care închide universul într-o sferă de foc – se mișcă toate corpurile cerești. Întrucât mișcarea cosmică produce un sunet, armonia scoasă de diferitele corpuri cerești în mișcare dă naștere unei muzici pe care nu o putem auzi din cauza caracterului continuu și înnăscut al acesteia.

Întrucât caracterul conflictului dintre tendința monistă de la care pornea filosofia ioniană (existența realității este explicată pe baza unui singur principiu prim) și înțelegerea și explicarea pe bază politeistă a realității oferite de mitologia și religia greacă, ce apela la mai multe divinități - era de natură iminentă, s-a dezovoltat, în epoca presocratică, primul val al criticismului grec, ai căror reprezentanți sunt Xenofan din Colofon și Heraclit din Efes.

Primul mai sus amintit, Xenofan, se dovedește a fi un adversar înverșunat al politeismului și al antropomorfismului, întrucât critică ideea de divinitate gândită în mod antropomorf, devenind, astfel, principalul critic al lui Homer și al lui Hesiod. Xenofan susține că divinitatea se identifică cu Totul, motiv pentru care îi acuză pe cei doi că îi coboară pe zei în cele mai adânci prăpăstii ale mizeriei specifice condiției umane. Personal, sunt total împotriva acestei concepții. Faptul că natura umană este concepută ca fiind inferioară, murdară, o lepădătură, o greșeală a universului, este un impediment pentru determinarea adevăratei naturi umane. La urma urmei, omul este cel care își construiește inclusiv zeii, le atribuie calități spre care aspiră și își creează un univers favorabil. Așadar, caracterul antropocentrist are, în viziunea mea, menirea de a-l apropia pe om de zei, și nu invers. În viziunea lui Xenofan, consecința cea mai gravă a antropocentrismului o reprezintă relativitatea imaginii despre zei. Totodată, el critică doctrina orfico-pitagoreică - despre care am vorbit mai sus - a transmigrației sufletelor, și aduce o concepție nouă cu privire la Dumnezeu: identifică panteistic divinitatea cu existența – Dumnezeu este „unul și incorporal”, „unul e zeul între zei și oameni mai mare” etc.

Al doilea reprezentant al primului val al criticismului grec, Heraclit, critică tradiția religioasă și morală a vremii și consideră că viziunea dialectică asupra realității constituie un dinamism care identifică esența existenței cu schimbarea, cu devenirea. La Heraclit, principiul prim este focul, pentru că are o imagine schimbătoare, se răspândește rapid și crește oarecum din el însuși. Așadar, potrivit lui, viața interioară a realității nu este altceva decât perpetuă schimbare. Având în vedere acest principiu al devenirii permanente, putem afirma că realitatea este un progres și un regres, care pornește și se întoarce din și în foc. Astfel, tot ceea ce este în prezent a mai fost de nenumărate ori în trecut, și va mai fi de nenumărate ori în viitor. Pentru că totul devine, repaosul și stabilitatea sunt considerate ca fiind doar înșelăciuni ale simțurilor.

Contrar acestei concepții, eleații dezvoltă ideea conform căreia nimic nu se schimbă, totul este monoton și se reia în repetate cicluri.

În antiteză cu ipoteza oferită de Heraclit, Parmenide consideră că în opoziție cu înșelăciunea pe care ne-o oferă organele de simț, când ne prezintă realitatea în schimbare și transformare, aceasta apare, în adevărata sa esență, ca imobilă, numai în cadrul gândirii raționale. Astfel, el formulează trei principii fundamentale: 1) Gândirea și existența sunt identice – gândirea se îndreaptă întotdeauna spre existență ca spre o realitate existentă în mod necesar; 2) Existența este – „ființa este”, și non-existența nu este – „dar neantul nu este (posibil)”, și 3) Existența este eternă, nu s-a născut din nimic și nu poate să moară în nimic; este una și indivizibilă, o sferă perfectă ce umple în întregime spațiul, pe suprafața căruia nu se petrece nicio schimbare spațială, nicio mișcare. Concluzionând, putem afirma că existența parmenidiană desemnează o stare mai mult acosmică, care nu poate fi scoasă din realitatea cosmică multiplă și schimbătoare.

Susținătorul lui Parmenide, Zenon, este cel care identifică existența gândită cu existența reală. El formulează, în această priviță, niște argumente contra mișcării, cunoscute și sub denumirea de aporii: 1) Un corp în mișcare ar trebui să parcurgă prin înjumătățirea permanentă a traseului său un spațiu infinit, ceea ce este imposibil; 2) Ahile cel iute de picior nu poate ajunge din urmă broasca țestoasă cea leneșă la mers dacă aceasta are în punctul ei de pornire un avans oricât de mic; 3) Săgeata ce zboară între două puncte trebuie să străbată o infinitate de alte puncte, dar în fiecare din aceste puncte ea stă e fapt pe loc, drept pentru care mișcarea ca o sumă de zerouri, de stări pe loc, este doar o experiență înșelătoare, și 4) Un corp în mișcare trece de două ori mai repede prin fața unui alt corp în mișcare, ce vine cu aceeași viteză din direcție opusă decât prin fața unui corp în repaos, cu condiția ca toate trei să fie la fel de lungi, ceea ce face imposibilă determinarea timpului. Așadar, Zenon consideră că mișcarea nu poate fi gândită în mod logic și, potrivit principiilor formulate de Parmenide, ceea ce nu poate fi gândit nici nu există. Trebuie menționat faptul că acest stil de filosofare nu poate căpăta vreun sens în afara ideii că existența gândită este identică cu cea reală.

Ar fi potrivit să scoatem niște concluzii pe baza aporiilor lui Zenon, concluzii care pot fi împărțite în două categorii: concluzii privind diversitatea și multiplicitatea, și concluzii privind mișcarea. În legătură cu prima categorie, se poate afirma că, conform teoriilor sale, divizibilitatea infinită posibilă teoretic este considerată ca fiind reală, iar în privința celei de-a doua categorii, Zenon dovedește imposibilitatea mișcării prin înlocuirea divizibilității gândite cu divizibilitatea reală: un spațiu dat poate fi parcurs numai dacă mobilul trece prin fiecare din punctele traseului său, ceea ce din cauza infinității numărului de puncte este imposibil. În același context, Zenon pleacă de la supoziția că nici spațiul și nici timpul nu sunt continue, ele constând în părți separate și, în cea mai mică unitate de timp este imposibilă acea schimbare minimă necesară pentru a putea vorbi de mișcare.

O concepție diferită de cele prezentate până acum a adus-o Melissos, care era de părere că existența este nedeterminată nu numai în timp, ci în toate direcțiile spațiului infinit. El este cel care s-a apropiat cel mai mult de punctul de vedere al idealismului presocratic.

Epoca presocratică se constituie ca spațiu-matrice pentru dezvoltarea unor curente de gândire complexe, menite să descopere și să analizeze obiectiv realitatea fizică a universului. Printre acestea se numără și naturalismul, cu teoria corpusculară a materiei, în cadrul căreia îi avem ca reprezentanți pe Empedocle din Agrigent, Anaxagora din Clazomene și pe inițiatorii atomismului. Urmând cu precădere principiul hegelian teză-antiteză-sinteză, acest curent a luat naștere ca și un compromis între conceptele antagonice promovate de Heraclit și Parmenide. Printre caracteristicile comune ale acestei teorii corpusculare a materiei se numără și definiția atribuită materiei, care este concepută ca fiind alcătuită din particule mici, indivizibile, perfect stabile, statice, netransformabile, a căror îmbinare și dezbinare dă naștere proceselor de schimbare și transformare susținute de Heraclit. Un alt principiu comun este acela că nu există transformare (naștere și moarte, apariție și dispariție) în sensul autentic al cuvântului, există numai combinare, agregare și dezagregare a ceea ce există și exista din eternitate în eternitate, întotdeauna același, mereu neschimbat.

Un prim reprezentant al acestei gândiri este Empedocle din Agrigent. În concepția sa filosofică, pornește de la distincția pe care o face Parmenide între ceea ce este și ceea ce pare a fi. Astfel, el sintetizează concepțiile despre principiul prim apărute de-a lungul timpului și distinge patru elemente primordiale: pământ, apă, aer și foc, ce dau naștere existenței parmenidiane eterne și neschimbătoare. Aceste elemente sunt inerte, iar în afara lor mai există două forțe ce explică mișcarea – iubirea și ura, care produc unirea, respectiv separarea, fiind aflate în permanent conflict. Astfel, iubirea dă naștere sufletului și vieții, iar ura le distruge. Judecând acest principiu în contextul contemporaneității, putem spune că el se constituie ca o prevestire a principiului modern al evoluționismului, ce-i drept, sub forma reminiscențelor mitice. Empedocle folosește ca principiu fundamental al gâdirii sale sintagma „totul este asemănătorul prin asemănător”. Același principiu stă și la baza cunoașterii, în concepția lui Empedocle: ceva este cunoscut prin elementul identic care există în noi în raport cu acel ceva. Altfel spus, totul este interpretare.

În epoca presocratică se produce, încet-încet, trecerea de la dinamism la mecanicism, în ceea ce înseamnă explicarea realității, fapt ce conduce la apariția curentului cunoscut sub denumirea de atomism. Având doi reprezentanți de seamă, multilateral dezvoltați – Leucipp și Democrit – curentul își va pune o amprentă deosebită asupra umanității, unele teorii și concepte rezistând în timp și fiind îmbunătățite până în contemporaneitate. Astfel, Leucipp va fi cel care va introduce definitv în gândirea greacă punctul de vedere mecanicist, și va explica realitatea prin procese mecanice de unire și separare a unor corpusculi mici și indivizibili, numiți atomi.

De cealaltă parte, Democrit este cel care dă atomismului expresia sa sistematică. Pe lângă preocuparea sa pentru ontologie, el va dezvolta multe idei și în ceea ce privește problematica omului și a eticii. Astfel, el consideră că nu există nici început și nici sfârșit absolut, și propune ca și soluție de sinteză a concepțiilor anterioare privitoare la materie și existență faptul că materia universală constă în corpusculi materiali infiniți ca număr, foarte mici și identici între ei. Cu alte cuvinte, aceștia nu prezintă nicio calitate prin care să se distingă unii de alții, deosebindu-se numai cantitativ. Astfel, sufletul este alcătuit numai din atomii cei mai fini, rotunzi și netezi, asemănători acelora care formează focul, rezultând din aceasta că, potrivit lui Democrit, sufletul este principiul mișcării. Totodată, Democrit este adeptul ideii conform căreia atomii ar da naștere unui număr infinit de lumi, care coexistă în cosmos. Pe de altă parte, filosoful presocratic nu face distincția între suflet și rațiune, considerând că reprezentarea și gândirea sunt două activități identice ale sufletului, cu toate că definește reprezentarea ca o cunoștință obscură, iar gândirea ca o cunoaștere certă și absoltă, care admite că în realitate există doar atomi și vid.

Pentru că am afirmat mai sus că Democrit este unul dintre cei care se preocupă și de probleme de etică, trebuie să dezbatem puțin și acest subiect. La Democrit lipsește complet acea fundamentare religioasă pe care înaintașii lui o dădeau eticii. Astfel, etica lui pledează pentru fericire și afirmă că participarea la viața publică trebuie limitată la strictul necesar. În viziunea presocraticului, plăcerile spirituale sunt superioare celor trupești, iar diferitele ramuri ale civilizației s-au format pornind de la starea primară de sălbăticie. La Democrit apare un materialism explicit formulat, sesizabil prin exclusivitatea cauzalității mecanice și prin explicarea diferențelor calitative prin relații cantitative.

După această etapă orientată strict asupra problemei realității fizice înconjurătoare, epoca presocratică va fi pusă în fața celui de-al doilea val al criticismului grec, unul de factură iluministă, după concepția lui Vasile Muscă. Această perioadă este caracterizată în special printr-o serie de noi orientări ce apar în viziunea filosofilor. În sfârșit, se pune accent și pe problematica omului, se încurajează tendințele omului spre autonomizare și independență, apare individualitatea independentă, autonomă în manifestările sale și se pune în discuție problema subordonării intereselor individuale față de cele ale colectivității. Toate aceste caracteristici ne permit să afirmăm caracterul iluminist al Greciei presocratice. Ca și reprezentanți ai acestui curent îi avem pe Anaxagora din Clazomene și pe sofiști. Asupra celor din urmă menționați ne vom opri atenția puțin mai târziu și ceva mai detaliat.

Anaxagora era adeptul ideii conform căreia experiența sensibilă ne arată diversitatea și multiplicitatea realității. Folosind principiul eleat „ceea ce este niciodată nu poate să nu fie”, a dovedit prin aceasta existența corpusculilor materiali. Principiul ontologiei sale este „totul în toate”, și introduce un nou concept în filosofie, și anume acela de nous, conceput fiind ca materie care nu se amestecă cu nimic, fiind separată de celelalte – materie identificată cu rațiunea. „Misiunea” nous-ului este de a îndeplini rolul unui fel de deus ex machina.

În cadrul celui de-al doilea val al criticismului grec apare, din cauza eșecului sintezei atomistice ce consacră ruptura eleată dintre gândire și realitate, un nou curent filosofic, despre care aș spune că a revoluționat gândirea greacă nu prin originalitate, ci prin tehnica filosofatului, și anume – sofiștii. Ei sunt profesorii care caută să satisfacă nevoile crescânde de cunoaștere ale oamenilor. Pentru a-și atinge scopul, ei recurg la puterea convingerii, la arta retoricii și la tehnica discursului. Principala problemă pe care aceștia o au în vedere este însușirea unei metode prin care omul să îi poată convinge pe ceilalți de adevărul opiniilor sale. Pentru aceasta, sofiștii scot la iveală contradicțiile și sunt convinși că omul poate judeca și aprecia numai din punctul său subiectiv de vedere. Promovând subiectivismul și relativismul în detrimentul obiectivismului celorlalți gânditori presocratici, termenul de „sofist” a căpătat un sens peiorativ, și anume acela de pseudo-filosofie. Ca și reprezentanți ai acestui curent, îi avem pe Protagoras, Gorgias din Leontinoi, Prodicos din Cheos și Hippias din Elis.

Principiul gândirii lui Protagoras este „homo mensura”, adică omul ca măsură a tuturor lucrurilor, care exprimă esența concepției despre educație și cultură a sofiștilor. Este adeptul ideii conform căreia cunoașterea poate fi dobândită numai prin intermediul experienței sensibile, iar adevărul are o valoare relativă la un subiect. La fel ca și Democrit, susține că originea societății se află undeva în stadiul de sălbăticie, aceasta luând naștere în urma unui lung proces de evoluție.

Gorgias din Leontinoi este cel care aduce un plus de originalitate sofiștilor prin concepțiile sale exagerat de nihliste, formulate în trei principii: 1) Nimic nu există, căci dacă ceva ar exista ar trebui fie să se nască, fie să existe dintotdeauna. Existența nu poate să se nască din ceea ce există, nici din ceea ce nu există. Dar nu poate fi nici eternă, căci ceea ce este etern e nesfârșit iar infinitul nu există nici în sine nici în altceva; 2) Dacă ceva ar exista el nu poate fi cunoscut numai în cazul în care gândirea ar fi identică cu obiectul ei. Dar atunci ceea ce este gândit ar trebui să fie imposibil și real în același timp, ceea ce nu se poate, și 3) Cunoașterea nu poate fi comunicată, căci semnul ce o exprimă se deosebește de obiectul comunicat. Nihilismul lui Gorgias desființează, astfel, Totul, dând o notă de pesimism și distrugând tot ceea ce înseamnă viață sau existență.

Al treilea reprezentant, Prodicos, este preocupat de morală, pe care o tratează în spirit didacticistic, recurgând la alegoria lui Heracle aflat la răscruce de drumuri, obligat fiind să aleagă între virtute și viciu.

Și, în sfârșit, Hippias realizează distincția între natură și lege, considerând că deasupra legilor schimbătoare scrise de oameni se află o lege neschimbătoare a naturii.

Sofiștii au avut un impact deosebit asupra întregii filosofii. Au fost cei care au contribuit la lărgirea orizontului filosofic prin modul critic de abordare a problemelor existențiale despre om, cunoaștere, morală și societate.

În concluzie, epoca presocratică poate fi definită ca una deosebit de complexă din multe puncte de vedere. Dincolo de orientarea către ontologie și de tendința de a trata realitatea înconjurătoare într-un mod obiectiv, orizontul filosofic se află în expansiune. Evoluând pe baza principiului hegelian teză-antiteză-sinteză, primele urme ale gândirii grecești ajung să își îndrepte atenția către ontologie, metafizică și obiectivism, dar şi către problematica omului și, implicit, către subiectivism. Atât primii gânditori presocratici, adepți ai ideii de principiu prim, cât și atomiștii, eleații sau sofiștii, au avut un impact deosebit asupra istoriei filosofiei. Practic, în epoca presocratică se pun bazele întregii filosofii și nu numai. Acum apar și se dezvoltă noi științe, iar omul se dovedește a fi capabil de o evoluție rapidă și de a trece dintr-o mentalitate în alta prin intermediul personalităților vremii. Respingând mai întâi antropomorfismul, desființând mișcarea, subiectivismul, presocraticii au ajuns până la atitudinile contrare respingerii și desființării acestor concepte. Multe idei au fost păstrate și îmbunătățite până în zilele noastre, motiv pentru care putem considera epoca presocratică un adevărat „big bang” al culturii universale.

Ante-scriptum

Se pare că OFZ a cam luat o pauză (mai mult sau mai puțin bine-meritată) de la scris. Ei bine, acum ne-am reînceput activitatea intensă. S-a dat startul pregătirilor pentru olimpiadă, așa că studiem la modul cel mai serios filosofia. Momentan, lucrăm pe „Introducere în istoria filosofiei” a lui Vasile Muscă și, pentru eficiență, am căzut de acord ca după fiecare capitol important să scoatem câte un eseu pe care, evident, îl vom publica și aici, în speranța că amatorii acestei discipline își pot forma o viziune de ansamblu asupra întregii filosofii, începând din Antichitate și până în prezent fără să fie nevoiți să își „bată capul” cu cărți voluminoase.

Pentru început, vom da startul seriei de articole cu un eseu despre epoca presocratică, analizată și interpretată destul de detaliat. Pentru cei care sunt pasionați de ontologie și metafizică - dar și pentru ceilalți - stați pe aproape :)! Sunt convinsă că o să vă fie de folos articolele viitoare și, cine știe, poate veți dori să aprofundați și voi studiul asupra acestei discipline fascinante.

Revenim curând cu articolul promis, așa că fiți cu ochii în patru :)!

marți, 7 iunie 2011

La mulți ani filosoafei noastre!

Astăzi, Universul a decis că trebuie să o răsfețe pe filosoafa noastră cea mai dragă, Serafina Oarga, așa că s-a gândit să îi dedice o părticică din eternitate. Exact așa cum bănuiți, astăzi e ziua ei. E o zi specială, la fel ca și persoana sărbătorită. O zi caldă (poate prea caldă), iubitoare, romantică, înțeleaptă... Noi, membri OFZ, ținem să îi urăm un sincer și călduros la mulți ani, multă fericire, sănătate, bucurii alături de cei dragi și putere de muncă! Să nu uităm și de răbdare, pentru că de asta avem noi nevoie când suntem în preajma ei...

Mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi :). Pentru faptul că ne-ați luat sub aripa dumneavoastră protectoare, că ați încercat să ne oferiți cât mai mult din cunoștințele despre viață, iubire și filosofie. Mulțumim că v-ați petrecut timpul alături de noi, suportându-ne aberațiile și copilăriile, ori mofturile. Am greșit de multe ori, dar împreună am trecut peste și împreună vom continua să intrăm în istorie :). Timpul petrecut alături de dumneavoastră a fost timp prețios, o spun fără nicio ezitare. A fost timp prețios pentru că toți am avut câte ceva de câștigat. Noi am făcut un pas spre maturizare, spre autocunoaștere, spre ceea ce înseamnă viață, iar dumneavoastră ați rămas un copil :).

Amintirile noastre mă fac să zâmbesc de fiecare dată. Cuvintele sunt de prisos acum, noi știm ce am trăit și cum... Nu-mi rămâne decât să mulțumesc Universului (nu, nu ăluia de la chef) că v-a adus în viața mea, a noastră, exact în momentul în care aveam cea mai mare nevoie de asta :). La mulți ani dumneavoastră, și la și mai mulți ani nouă, OFZ, împreună, de acum înainte :). V-am zis, până la 120 de ani, nu am de gând să vă las în pace...

duminică, 5 iunie 2011

Amintiri din şcoală

Se apropie cu paşi repezi sfârşitul acestui tulburător an şcolar. Vacanţa se îndreaptă spre fiecare cu promisiunea unui început, împodobită cu speranţe şi amintiri. Trecutul prezent mă bântuie şi mă obligă la o retospectivă... Serile de joi, seri în care ne întâlneam să vizionăm filme, întâlnirile cu filosofia, petrecerile în care sărbătoream victoriile sau eşecurile de la olimpiadă, întâmplările şi accidentele vieţii din şcoală, temele de casă şi realizările imortalizate pentru o clipă pe o peliculă fictivă a memoriei, toate acestea îmi înfloresc într-un zâmbet larg în privire.

Astăzi... amintiri de la serile de film.....sâmbătă, 9 aprilie 2011

100 de ani de la naşterea lui Emil Cioran

Abia astăzi am aflat că ieri s-au împlinit 100 de ani de la naşterea lui Emil Cioran. Ciudat, e unul dintre filosofii şi scriitorii mei preferaţi şi n-am ştiut acest amănunt, deşi cică a fost un eveniment organiza la Bucureşti în cinstea lui, eveniment la care au participat şi Pleşu şi Liiceanu. Tot cu această ocazie, pe data de 8 aprilie Ambasada Franţei şi Institutul Francez din Bucureşti au propus un proiect artistic în premieră, prin care opera lui Cioran va deveni parte din spaţiul public bucureştean: Cioran în stradă, de Dan Perjovschi. Cioran în strada este prima încercare de a integra o operă literară într-un proiect cultural stradal. 20 de citate selecţionate din întreaga operă a scriitorului - texte puternice, scurte, pline de impact - vor putea fi citite în staţiile de metrou şi de autobuz, de la Piaţa Universitătii la Biblioteca Centrală Universitară şi până în Grozaveştiul studenţesc.
Câteva poze:
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Oricum, noi, filosofii zăluzi din Cugir, pentru că a fost unul dintre cei mai cunoscuţi filosofi de origine română în străinătate şi pentru că opera lui a avut o importanţă majoră în cultura europeană a secolul XX, îl vom omagia nu doar săptămâna viitoare la cercul de filosofie, ci toată luna.

Pentru cei interesaţi ...
Câteva date despre viaţa şi opera lui:
Emil Cioran s-a născut pe 8 aprilie 1991, la Răşinari, unde tatăl său era preot(ciudat,nu?Multe detalii interesante legate copilăria lui şi relaţia lui cu satul natal o să aflăm din documentarul Apocalipsa după Cioran, pe care îl vom urmări marţi la cercul de filosofie). A făcut studiile liceale în Sibiu la Liceul Gheorghe Lazăr, apoi a urmat cursurile Facultăţii de Filosofie şi Litere din Bucureşti(1928-1932). După o bursă de studii în Germania(1933-1935), a fost timp de un an (1936-1937) profesor de filosofie la un liceu din Braşov. Din 1937, an când obţine o bursă a statului francez pentru doctorat (care-i va fi prelungită în 1938) se stabileşte la Paris.
În România a colaborat la "Gândirea", "Vremea", "Floarea de foc", "Calendarul", "Revista de filozofie", "Convorbiri literare" ş.a.
Din 1947 începe să scrie în limba franceză.
A publicat cinci cărţi în ţară şi mai bine de zece în Franţa, toate la "Gallimard". Cartea de debut a obţinut premiul Comitetului pentru premierea scriitorilor tineri needitaţi (1934). Pentru "Manual de descompunere", obţine în 1950, premiul "Rivarol"
(informaţii preluate din cartea "Lacrimi şi sfinţi")
Despre tematica operei:
Emil Cioran a început prin a fi un gânditor torturat de sentimente şi senzaţii violente. Preocupat de problema morţii şi a suferinţei, este atras de ideea sinuciderii ca idee care ajută supravieţuirii. Tema alienării omului, temă existenţialistă prin excelenţă, prezentă la Jean-Paul Sartre sau Albert Camus, este formulată astfel, în 1932, de tânărul Cioran: "Să fie oare pentru noi existenţa un exil şi neantul o patrie?"
Câteva teme mari străbat opera lui Emil Cioran: contingenţa fiinţei umane, păcatul originar, sensul tragic al istoriei, sfârşitul civilizaţiei, ameninţarea Răului, refuzul consolidării prin credinţă, obsesia absolutului, viaţa ca expresie a exilului metafizic al omului etc. Cioran a fost un gânditor pasionat de istorie, pe care o cunoaştea bine din vastele sale lecturi şi mai ales din autorii şi memorialiştii perioadelor de decadenţă, de unde reflecţiile marcat gnostice şi antimoderniste, oarecum în linia spengleriană, asupra destinului omului şi civilizaţiei. Atâta vreme cât a păstrat legătura cu originile şi nu s-a înstrăinat de sine, omul a rezistat. Astăzi, el este pe cale să se distrugă prin obiectivare de sine, producţie şi reproducţie irepresibilă, exces de autoanaliză, de transparenţă şi prin triumful artificialului.
Ironia destinului a vrut ca Emil Cioran să devină celebru tocmai în limba franceză, ale cărei constrângeri le repudiase în tinereţe. Dacă idiomul francez i-a potolit excesele şi i-a dăruit secretul formei şi al formulării, rădăcinile sale româneşti i-au procurat seva care a dat strălucire operei sale.
(informaţii preluate dă pă Wikipedia)

Dacă sunteţi interesaţi, vă aşteptăm marţi la Cercul de filosofie începând cu ora 17:00, la Colegiul Naţional David Prodan, etajul 2, sala 33.

miercuri, 6 aprilie 2011

Pe culmile fericirii

Citind cartea "Pe culmile disperării" de Emil Cioran mă întrebam: de ce? de ce oamenii sunt atât de disperaţi încât ajung să scrie astfel de cărţi? şi de ce le citesc eu? Haideţi să privim viaţa, sufletul, lumea, Universul din alt punct de vedere şi anume... de pe culmile fericirii. Haideţi să fim disperaţi de atâta fericire, voioşie şi bună dispoziţie. Haideţi să-i enervăm pe toţi disperaţi cu râsul nostru obraznic şi exaltat de fericire. 

Totul este relativ, ne-a învăţat celebrul Einstein. Atunci de ce n-ar fi relativă şi disperarea? de ce n-ar fi relativă nefericirea? De ce să nu alegem să fim fericiţi? De vreme ce disperarea este relativă, nefericirea este relativă faţă de punctul de referinţă ales, noi suntem cei care alegem cum ne dictează voinţa.  Fericirea sau nefericirea nostră depinde de voinţa alegerii noastre.Haideţi să alegem fericirea.

Nu pot să nu mă întreb asemeni multor altor oameni ce este fericirea? Întrebare grea la care fiecare om caută şi găseşte propriul răspuns. Şi asemeni tuturor celorlalţi mă pregătesc în vederea travaliului găsirii răspunsului. Ce este fericirea pentru mine? Ca să răspund mă întreb în prealabil: am fost fericită vreodată? Caut în abisurile trecutului personal momente sau clipe de fericire. Găsesc momente de exaltare pozitivă, de înălţare şi depăşire ale propriilor limite, clipe în care totul, Universul în absolutul său era în perfectă armonie cu umilul meu suflu de viaţă sau poate ar fi mai corect să spun că eu, persoana finită şi infimă care sunt, eram în perfectă armonie cu absolutul universal, cu divinitatea şi simţeam iubirea şi liniştea conştiinţei tăcute. Erau momente în care conştiinţa propriei persoane devenea conştiinţa universalului, atunci când între mine şi mine exista perfecţiunea acordului şi a armoniei. În fericire este atâta linişte şi totuşi fericirea debordează de cântece. Este liniştea uitării regretelor, a suferinţelor, a durerilor, e moartea negativităţii şi cântecul pozitivităţii, a iubirilor împlinite sau pur şi simplu a frunzelor roşiatice de toamnă timpurie ce zboară încet şi molcom spre o altă dimensiune. Mai nou mi-am descoperit fericirea în amintirea iubirilor neîmplinite, în eşecurile şi regretele mute de altă dată, am descoperit că pot fi fericită cu lacrimi în ochi tocmai pentru că mai sunt capabilă să plâng, am descoperit că pot fi fericită şi în lipsa armoniei, pentru simplu fapt ca respir şi mai există speranţa zilei de mâine. Am descoperit astăzi fericirea în existenţa misterului şi în bucuria descoperiri. Acum sunt fericită pentru că iubesc, sunt iubită, pentru că dăruiesc bucăţi de sticlă din sufletul meu, pentru că mai am voinţa de a mă risipii printre cuvinte.

Este uşor să fii fericit, aceasta este concluzia. Şi atunci, de ce sunt atât de des nefericită? De ce sufăr? De ce plâng? Şi îmi răspund: pentru că uit cât este de uşor să fii fericit. Conturbată fiind de mizeriile vieţii cotidiene, uit că fericirea depinde de propria mea voinţă. Eu trebuie să aleg în fiecare moment să fiu fericită, eu trebuie să-mi amintesc clipă de clipă că fericirea mea depinde de alegerea mea, Eu...

Astăzi zi de iarnă mohorâtă sau de primăvară veselă, citind despre disperare şi nefericire, mi-am amintit să aleg fericirea, iar în momentul alegerii am găsit şi motivele.... dacă credem că avem nevoie de aşa ceva... Sunt fericită pentru că trăiesc, pentru că l-am reîntâlnit pe Cioran, pentru că Dumnezeu există, sunt fericită pentru că frunzele ruginii zboară nepăsătoare spre abisuri, sunt fericită pentru că au înflorit magnolile. În fiecare moment, oricât de nefast al vieţii putem găsi motive pentru fericire. Cred că fericirea nu are nevoie de fapt de motive, fericirea este alegerea noastră, fericirea există pur şi simplu asemeni oricărui principiu prim ce constituie universul. Fericirea este o concluzie, printre puţinele concluzii ce nu se deduc din premise, concluzie ce ni se revelează prin sine însăşi. Fericirea îşi este sieşi raţiune suficientă. Important este doar să o vrem, să o chemăm, să o decidem şi să o trăim pur şi simplu.... indiferentă la trecut şi viitor fericirea este aici şi acum în clipa prezentă. Fericirea reprezintă prezentul absolut, clipa aceasta fără trecut şi fără viitor, fără regrete şi fără speranţe, ea este.

În fericire, trecutul şi viitorul se dizolvă în prezentul trăirii ei, în armonia şi extazul fără margini al propriei conştiinţe împăcate. Citindu-l pe Cioran, m-am decis să scriu, nu sa-l critic, ci să-l contrapun, el debordând de vitalitate pe culmile disperării lui, iar eu căţărată pe culmile fericirii deborbând de propria-mi fiinţă.

sâmbătă, 2 aprilie 2011

Cantos - Ora culorilor
Ora culorilor
Versuri: Nichita Stănescu
Muzică: Mihai Lojewski
O, sângeră culorile, Matisse,
Așa cum și în tine sângerau
E ceasul lor durut, ucis
și n-am nici bani măcar să beau.
R: Și iar voi atârna de-un răsuflet
În mine orb, noptirea toată
S-o peticesc cu petice de suflet
Şi cu hârtie colorată…
O, sângeră culorile, Matisse,
Așa cum și în tine sângerau
E ceasul lor durut, ucis
Şi n-am nici bani măcar să beau.
R: Și iar voi atârna de-un răsuflet
În mine orb, noptirea toată
S-o peticesc cu petice de suflet
Şi cu hârtie colorată…